Необходими документи за продажба на имот

29.04.24 г.

Процесът на покупко-продажба на недвижим имот може да изглежда сложен, изпълнен с множество документи, институции и агенции. За да се гарантира успешна и безпроблемна сделка, е от ключово значение, както купувачите, така и продавачите да бъдат добре информирани и да предприемат необходимите стъпки.Добрият брокер не само ще ви съдейства при огледите и определянето на цената на вашия имот, но ще ви окаже безценна помощ в един от най-важните етапи – събирането и организирането на необходимите документи.Основни документи:• Документ за собственост: Най-често това е нотариалният акт за придобиване на имота.


• Кадастрална схема/скица на имота: Издава се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).


• Удостоверение за данъчна оценка: Документът се издава от служба Местни данъци и такси и дава информация за липсата на неплатени данъчни задължения.


Удостоверение за вписвания: Този документ, познат още като "удостоверение за вещни тежести", се издава от Агенцията по вписванията и съдържа информация за всички вписвания по партидата на имота.


• Удостоверение за семейно положение: Изисква се за продавачи – български граждани, като се издава от ЕСГРАОН. Този документ трябва да включва и хронология на всички предишни бракове на лицето, ако има такива, осигурявайки пълна яснота относно семейното положение през годините.


• Удостоверение за наличие или липса на публични задължения: Проверява се при нотариуса по сделката.


• Платежни нареждания за платени консумативи: Доказват, че няма непокрити задължения.

Допълнителни документи:В зависимост от специфичните характеристики на имота или собствеността, може да се наложи изваждането на допълнителни документи, като например:


Строителни книжа: За имот "ново строителство".


• Удостоверение за наследници: При продажба на наследствен имот.


• Декларация по чл. 26 от Семейния кодекс: При продажба на имот, придобит извън брак.


• Технически паспорт на сградата: Описва конструктивните характеристики на сградата.


• Комбинирана скица: При разминавания в данните за площта и границите на поземлен имот.


• Удостоверение за идентичност на имота: При липса, непълнота или грешка на данните в документа за собственост.


• Справка за липса или наличие на заведени изпълнителни дела: При опасения за задължения на продавача.


• Писмо - ангажимент за заличаване на ипотека: При наличие на вписана ипотека.


Съдебно разрешение: При продажба на имот от непълнолетно лице или лице под запрещение.
Опитният брокер ще ви консултира относно необходимите документи за вашия конкретен случай и ще ви съдейства за тяхното получаване. Целта е да се осигури максимална юридическа защита на вашите интереси и да се финализира сделката безпроблемно. Брокерът ще координира комуникацията с всички страни по сделката, включително купувача, неговия юрист и брокер, финансираща банка, нотариус и други, за да се гарантира, че всички документи и изисквания са изпълнени.
Продажбата на недвижим имот е важна финансова транзакция, която изисква подготовка и внимание. С помощта на компетентен брокер и познаване на необходимите документи, можете да гарантирате успешна и безпроблемна сделка.